ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για να προκληθεί μια πυρκαγιά απαιτείται να υπάρχουν στον ίδιο χώρο τρεις παράγοντες.

Καύσιμη ύλη (ξύλο, βενζίνη, γκάζι) Οξυγόνο Σπινθήρας – φλόγα ή θερμότητα.

Η πυρκαγιά θα σβήσει αν αφαιρέσουμε έναν από τους τρεις παράγοντες.

Πρώτες ενέργειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Ειδοποιούμε την πυροσβεστική.

Κλείνουμε πόρτες και παράθυρα για να περιοριστεί το οξυγόνο.

Διακόπτουμε την παροχή ρεύματος από τον κεντρικό διακόπτη.

Ρίχνουμε πάνω στα υλικά που καίγονται άμμο κουβέρτες ή ρούχα.

Κάνουμε χρήση πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης αν είναι σε κλειστό χώρο και διοξειδίου του άνθρακος αν είναι σε ανοικτό χώρο.