Δόκιμος έφεδρος αξιωματικός διαβιβαστής πεζικού

 

1993